Cestování do Chorvatska a podmínky vstupu k 15.4.


ubytování Chorvatsko

VSTUP NA ÚZEMÍ A TRANZIT:

Štáb civilní ochrany Chorvatské republiky dne 30. 11. 2020 rozhodl o dočasném omezení při překračování státní hranice a vstupu na území. Nové opatření vstoupilo v platnost dne 01. 04. 2021 a platí do 15.04.2021, s možností dalšího prodloužení.

Omezení se mj. vztahuje na občany Evropské unie, tedy i občany České republiky, pro které platí, že pokud cestují do Chorvatska z území některého z rizikových států, mezi které patří i ČR, musí při vstupu na území Chorvatska předložit:

  • -negativní RT – PCR test ne starší 48 hodin
  • – rychlý antigenní test na SARS-CoV-2, který je zveřejněn na Společné listině rychlých antigenních testů, které mezi sebou uznávají členské státy EU, ne starší 48 hodin. Pokud by se cestující, který do Chorvatska vstoupí na základě antigenního testu, v Chorvatsku zdržel déle než 10 dní, pak po uplynutí deseti dnů musí test opakovat.
  • – Potvrzení o očkování proti nemoci COVID-19 pro osoby, u kterých uplynulo 14 dní od očkování druhou dávkou, nebo od očkování první dávkou pokud se jedná o vakcínu, která se podává v jedné dóze.

Na děti mladší 7 let, které cestují s rodiči/opatrovníky, se vztahuje výjimka z povinnosti prokazování se negativním testem a samoizolace pokud jejich rodiče/opatrovníci splňují některou z výše uvedených podmínek pro vstup do Chorvatska.

Dle rozhodnutí Krizového štábu Chorvatské republiky cestujícím bude umožněn vstup do Chorvatska v případě, že prodělali nemoc COVID – 19. Tuto skutečnost dokládají pozitivním RT – PCR testem nebo pozitivním antigenním testem, které byly provedeny za poslední 180 dnů, ale musí být starší 11 dnů. Za stejným účelem lze využít i potvrzení lékaře o prodělané nemoci COVID-19

V opačném případě se může cestující nechat testovat na území Chorvatské republiky a do výsledku testu strpět izolaci. Mezi výjimky mj. patří přeshraniční pracovníci, zdravotní personál nebo osoby tranzitující, které se nezdrží se na území Chorvatské republiky déle než 12 hodin. Podrobné informace a celé znění uvedeného rozhodnutí naleznete na stránkách Vlády Chorvatské republiky.

K zajištění plynulého provozu na hraničních přechodech a zkrácení čekací doby je doporučené veškeré potřebné údaje vyplnit před cestou prostřednictvím formuláře na webové stránce entercroatia.mup.hrFormulář je k dispozici v několika potřebných jazykových mutacích včetně české. Po vyplnění formuláře dostanou cestovatelé potvrzení nahlášení cesty a zároveň všechny potřebné informace pro pobyt v Chorvatsku. I nadále bude stále možné všechny potřebné informace nahlásit přímo na hraničních přechodech.

Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především:

  1. omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru;
  2. během 14 dní od vstupu na území Chorvatska si v ranních hodinách musí měřit teplotu a je-li tato vyšší než 37,2 stupně Celsia nebo pokud se osoba bude cítit nemocná či pozorovat symptomy nemoci, musí telefonicky kontaktovat svého místního praktického lékaře a pokud jej nemá, pak místně příslušného epidemiologa.

Odpovědi na časté dotazy týkající se vstupu do Chorvatska Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky zpracovalo v anglickém a německém jazyce a tyto informace jsou dostupné na jejich webových stránkách v kategori UZG COVID.


DOPRAVA:

Městská hromadná doprava funguje standardním způsobem, jen je povolený počet cestujícíh ve vozidle snížen. Vnitrostátní doprava funguje v omezeném režimu.

Ve všech prostředcích veřejné dopravy (včetně trajektů) je přikázána povinnost nošení roušky/ústenky/respirátoru.


OPATŘENÍ:

Úřad veřejného zdraví Chorvatské republiky (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) vytvořil plán opatření pro případ výskytu onemocnění COVID-19 u zahraničních turistů. Tento plán je podrobně popsán v samostatném článku COVID 19: Postup při nakažení během pobytu v Chorvatsku.

ČTĚTĚ:   Příprava na pobyt v Chorvatsku

Platná opatření jsou mimo jiné:

– zákaz konání všech veřejných akcí a shromáždění, na nichž by bylo přítomno více než 25 osob na jednom místě;
– na soukromých shromážděních a slavnostech smí být přítomno max. 10 osob; výjimkou jsou svatby, které jsou úplně zakázané, a pohřby, kde smí být až 25 osob, ale nesmí si vyjadřovat soustrast fyzickým kontaktem;
– veřejné akce, shromáždění a slavnosti všeho typu se smí konat pouze do 22 hod.;
– povinnost všech prodejen omezit počet nakupujících tak, aby splňoval podmínku min. 4m2 na osobu; u vstupu do prodejen musí být uvedeno, jaký je maximální limit nakupujících;
– povinné nošení roušky venku všude tam, kde nelze dodržet fyzickou vzdálenost min. 1,5 m;
– na povolených shromážděních musí být zajištěn prostor o rozloze zajišťující min. 4m2 na osobu;
– povinnost pravidelné desinfekce společných prostor v budovách;
– u vchodu do prostor, kde se koná shromáždění či obřad, musí být jasně uvedeno, jaký je maximální povolený počet přítomných a organizátoři jsou povinni zajistit pravidelné větrání, dodržování limitu počtu přítomných (1 osoba na 4m2) a dodržování relevantních opatření, doporučení a nařízení Chorvatského závodu veřejného zdraví;
– maximální povolené obsazení prostředků veřejné hromadné dopravy je 40 %;
– zákaz provozu prodejen pekařských produktů po 22 hod.;
– zákaz prodeje alkoholu od 22 do 6 hod.;
– zákaz provozu restaurací (s výjimkou těch, které se nachází v prostorách hotelů, kempů a studentských kolejí, které však smí obsluhovat pouze ubytované); povolená výjimka je pro rozvoz potravin, drive-in a prodej u vchodu, tj. bez vstupu do provozovny;
– teoretická část výuky v autoškolách smí probíhat pouze online;
– zákaz konzumace potravin v kinech;
– zákaz konání amatérských kulturních představení a vybraných dalších kulturních akcí (sborový zpěv apod.);
– zákaz konání trhů, veletrhů a jiných hospodářských a turistických akcí a událostí, kde se prodávají, vystavují či ukazují výrobky (včetně např. vánočních trhů);
– doporučení konání mší prostřednictvím TV, rádia či jinak, aby byla věřícím umožněna participace na mši bez vstupu do náboženských objektů;
– povinnost zaměstnavatelů zabránit vstupu na pracovní místo pracovníkům, kteří mají zvýšenou teplotu a dýchací potíže; omezit dle možností fyzický kontakt mezi pracovníky; je-li to možné, zavést práci z domova, klouzavou pracovní dobu a/nebo práci ve směnách či ve skupinách; minimalizovat počet fyzických schůzek; pravidelně větrat prostory, kde se pracovníci nacházejí.

V platnosti zůstává povinné nošení roušek ve většině veřejných vnitřních prostor, včetně prostředků hromadné dopravy; roušku tak musí nosit:
– pracovníci zdravotnických zařízení a osoby, které přichází navštívit pacienty (jsou-li návštěvy povoleny);
– pracovníci zařízení sociální péče, která poskytují ubytovací služby, a návštěvníci klientů těchto zařízení;
– řidiči, další pracovníci v prostředcích veřejné dopravy a cestující ve veřejné hromadné dopravě (cestujícímu bez roušky nesmí být dovolen vstup do dopravního prostředku a pokud se v prostředku cestující bez roušky již nachází, řidič nesmí zahájit jízdu);
– zaměstnanci v obchodech a zákazníci během pobytu v prodejně;
– zaměstnanci v pohostinství, kteří vstupují do kontaktu s hosty nebo jsou zapojeni do přípravy a roznášení jídla a nápojů;
– hosté v pohostinských zařízeních, pokud nesedí na svých místech a nekonzumují jídlo či nápoje;
– zaměstnanci obchodních společností, zařízení a institucí, které pracují s veřejností a veřejnost, která přichází do těchto společností, zařízení a institucí (pozn. ZÚ: např. pošty či banky);
– zaměstnanci ve službách, kde vstupují do blízkého kontaktu s klienty (pozn. ZÚ: např. kadeřnictví);
– zaměstnanci v úřadech, kde nelze zajistit vzájemnou vzdálenost min. 2 metry;
– věřící během náboženských obřadů a shromáždění v uzavřených prostorách;
– diváci při sportovních akcích, které se konají v uzavřených prostorách;
– návštěvníci všech společenských a veřejných shromáždění, konaných v uzavřených prostorách;
– další osoby, kterým to nařídí jejich zaměstnavatel.

ČTĚTĚ:   10 doporučení pro maminky před cestou do Chorvatska

Všechna výše uvedená opatření platí na celém území Chorvatska. Většina žup a některé obce navíc uplatňují ještě některá dodatečná (přísnější opatření). Kompletní seznam všech opatření je k dispozici na webových stránkách štábu civilní ochrany.

Od soboty 5. 12., kdy vstoupila v platnost expresně schválená novela příslušného zákona, je v Chorvatsku možné výrazněji pokutovat nedodržování epidemiologických opatření, přičemž sankce se vztahují jak na právnické, tak na fyzické osoby. Fyzické osoby (např. za nenošení roušky) mohou být pokutovány do výše 500 HRK (cca 1800 CZK), právnické osoby (např. za provoz zakázané činnosti) až do výše 40.000 HRK (cca 144.000 CZK).

V provozu zatím zůstávají i kina, divadla, muzea a galerie, konat se mohou také profesionální umělecká představení (s výjimkou sborového zpěvu), výstavy a zasedání zastupitelských orgánů, musí však dodržovat početně-prostorová omezení (1 osoba na 4m2), větrat a splňovat další požadavky Chorvatského závodu veřejného zdraví.

Za nedodržování opatření mohou být postiženy právnické osoby/provozovatelé zařízení.

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

NÁVRAT DO ČR

  • – cestující z Chorvatska (epidemiologicky „tmavě červené zeme“) musí před cestou do ČR oznámit svůj příjezd krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště, a to vyplněním Příjezdového formuláře, potvrzení o jeho vyplnění předložit hraniční kontrole.
  • – zároveň cestující musí podstoupit antigenní test (provedený max 24 h před začátkem cesty), nebo RT-PCR test (provedený nejvýše 72 hodin před zahájením cesty do ČR) a musí disponovat písemným potvrzením akreditované laboratoře o jeho negativním výsledku. Toto potvrzení bude cestující muset na vyžádání předložit hraniční kontrole v ČR.
  • – po příjezdu do ČR je povinná 5denní karanténa, po 5. dni po příjezdu na území ČR má povinnost na vlastní náklady se podrobit RT-PCR testu.
  • – po dobu 14 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.

Seznam testovacích center v Chorvatsku, kde je v současné době možné provést RT-PCR test na COVID – 19.

Cestování do Chorvatska a podmínky vstupu k 15.4.
5 (100%) 1 hlas[ů]
Klikněte přes kterou službu chcete vložit komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


publikováno: Dub 2021, Kategorie : Chorvatsko